Egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty

Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego –humanistyczna

W ZAKRESIE HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

 • trwa 60 minut
 • rozpoczyna się o godzinie 9.00
 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

W ZAKRESIE JĘZYKA POLSKIEGO

 • trwa 90 minut
 • rozpoczyna się o godzinie 11.00
 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

 Część druga egzaminu gimnazjalnego

matematyczno-przyrodnicza

 W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH: BIOLOGII, CHEMII, FIZYKI I GEOGRAFII

 • trwa 60 minut
 • rozpoczyna się o godzinie 9.00
 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

 W ZAKRESIE MATEMATYKI

 • trwa 90 minut
 • rozpoczyna się o godzinie 11.00
 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

 Część trzecia egzaminu gimnazjalnego

z języków obcych nowożytnych

 NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

 • trwa 60 minut
 • rozpoczyna się o godzinie 9.00
 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

 NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

 • trwa 60 minut
 • rozpoczyna się o godzinie 11.00
 • dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

Wybór poziomu egzaminu

z języka obcego nowożytnego

 język nauczany na bazie podstawy programowej III.0

(poziom dla początkujących)

obowiązkowo

egzamin na poziomie podstawowym

nieobowiązkowo

egzamin na poziomie rozszerzonym


język nauczany na bazie podstawy programowej III.1

(poziom na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego)

obowiązkowo

egzamin na poziomie podstawowym

obowiązkowo

egzamin na poziomie rozszerzonym

Terminy egzaminów

Dostosowania na egzaminie


Więcej informacji o egzaminie gimnazjalnym znajdziesz na stronie http://www.oke.lodz.pl
w zakładce EGZAMIN GIMNAZJALNY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 Podstawa prawna

 1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe
  (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
  (Dz.U. z 2017 r. poz. 356)

Informacje ogólne o egzaminie ósmoklasisty;

 1. Egzamin ósmoklasisty, który Po raz Pierwszy zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019, będzie sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
 2. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej przez trzy kolejne dni.
 3. Uczeń w klasie ósmej przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów: z języka polskiego (120 minut), z matematyki (100 minut), z języka obcego nowożytnego (90 minut).
 4. Egzamin jest obowiązkowy.
 5. Egzamin nie ma progu zdawalności.
 6. Od 2022 roku ósmoklasista będzie zobowiązany do przystąpienia do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych: z języka polskiego, z matematyki, z języka obcego nowożytnego, jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.