HISTORIA SZKOŁY

Ważniejsze wydarzenia w dziejach szkoły

 • 8 II 1945 r.  - inauguracja pracy szkoły, mianowanie pierwszego dyrektora Tomasza Masteja.
 • 1956/1957 r. - przekształcenie Szkoły Podstawowej  nr 1 w tzw. "jedenastolatkę" (było to połączenie szkoły podstawowej z gimnazjum).
 • XII 1958 r. - inwestycje budowlane -  dobudowa skrzydła.
 • 1959 r. - przemiana gimnazjum w Liceum Ogólnokształcące nr 39.
 • 1961 r. - pierwszy egzamin maturalny.
 • 1998 r. - nadanie nowego imienia szkole  - Liceum Ogólnokształcące im Obrońców Praw Człowieka.
 • 18 II 2000 r. - likwidacja Szkoły Podstawowej nr 1 na cele gimnazjum;
 • 01.09.1999 r. - powstanie  Zespołu Szkół Ogólnokształcących (gimnazjum i liceum).
 • XI 2002 r. - jubileusz 45-lecia istnienia LO.
 • 27 X 2005 r. - uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jana Pawła II.

 • V 2007 r. - jubileusz 50-lecia istnienia LO.

 • VI 2011 r. - jubileusz 50-lecia pierwszej matury.

 • VI 2017 r. - jubileusz 60-lecia istnienia LO.

 • 1.09.2017 r. - powstanie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców Praw Człowieka.

 


Dyrektorzy Liceum Ogólnokształcącego w Zelowie


 • Tadeusz Byjoch (01.09.1957 - 19.11.1957)
 • Mieczysława Kiełbasińska (19.11.1957 - 19.05.1958)
 • Włodzimierz Downar (20.05.1958 - 1963)
 • Władysław Adamski (1963 - 1965)
 • Karolina Nowicka (1965 - 31.08.1966)
 • Wiesław Musiał (01.09.1966 - 01.08.1976)
 • Jan Dąbrowski (01.08.1976 - 31.01.1983)
 • Jan Szewczyk (01.02.1983 - 31.08.1987)
 • Tadeusz Wlazło (01.09.1987 - 31.08.1990)
 • Dariusz Banaszkiewicz (01.09.1990 - 31.08.1991)

 • Jarosław Dziurdzia (01.09.1991 - 31.08.1999)

 

Dyrektorzy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie


 • Jarosław Dziurdzia (01.09.1999 - 19.02.2010)
 • P.O. Leonard Siedziako (01.03.2010 - 31.08.2010)
 • Damian Nowak (01.09.2010 - 31.08.2015)
 • Marzanna Socha (01.09.2015 - nadal  )

 


Historia LO


W roku szkolnym 1957/1958 przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zelowie powstało Liceum Ogólnokształcące. Była to szkoła rozwojowa, tzw. " jedenastolatka". Placówka otrzymała oficjalną nazwę: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 39. W tymże roku powstała klasa VIII mająca dwa odziały i 70 uczniów, a jedynym nauczycielem uprawnionym do nauczania w szkole średniej był prof. Zenobiusz Kaźmierczak.

W następnym roku szkolnym liceum posiadało już cztery odziały, tj.: dwie klasy VIII i dwie klasy IX liczące w sumie około 120 uczniów. Rozpoczęto też rozbudowę szkoły - jej najintensywniejszy okres przypadł na lata sześćdziesiąte.Od strony ulicy Cmentarnej dobudowano nowe skrzydło, w którym mieściło się sześć izb lekcyjnych i trzy gabinety: biologiczny, chemiczny oraz fizyczny. Przy głównym skrzydle zaczęto wznosić salę gimnastyczną, której budowę ukończono w roku szkolnym 1961/1962. Wtedy też w nowej szkolnej sali gimnastycznej przeprowadzono pierwsze zajęcia.

W latach sześćdziesiątych mury szkoły systematycznie zasilali nowi uczniowie. Budynek zaś rozrastał się i przybierał coraz nowocześniejszy wygląd. Niestety wymagało to ogromnej cierpliwości i znoszenia wielu trudów, zarówno przez kadrę nauczycielską, jak i przez samych uczniów, którzy zmuszeni byli do nauki w systemie trzyzmianowym. Nawet pierwsza w dziejach szkoły studniówka (1961 r.) odbyła się w niewykończonej sali gimnastycznej.

Niezapomnianą datą w dziejach zelowskiego liceum pozostanie na zawsze dzień 15 maja 1961 roku, kiedy to po raz pierwszy rozpoczęły się egzaminy maturalne. Wynik pozytywny uzyskało 17 absolwentów, którzy w dniu 12 czerwca otrzymali świadectwo dojrzałości. Było to podniosłe wydarzenie, gdyż w uroczystości wręczenia świadectw wzięli udział przedstawiciele: Komitetu Państwowego PZPR w Łasku, Kuratorium Okręgu Szkolnego, Inspektoratu Oświaty, władz miejskich, zakładów pracy oraz delegacje poszczególnych klas i rodzice.

Niewiele mniej wrażeń przyniósł rok szkolny 1963/1964, kiedy to uczniowie powitali nowego dyrektora szkoły. Został nim mgr Władysław Adamski. Wraz z nowym dyrektorem pojawiły się zmiany w życiu braci uczniowskiej. Wprowadzony wówczas nowy regulamin zobowiązał każdego ucznia do noszenia tarczy oraz granatowego stroju szkolnego. Noszenie szkolnego mundurka nie było dla uczniów karą, lecz powodem do dumy. Licealiści prezentowali się pięknie w jednolitych strojach, zwłaszcza podczas licznych uroczystości.A okazji nigdy nie brakowało. Już chociażby w następnym roku szkolnym (1964/1965) hucznie świętowano nowy etap w życiu szkoły, która stała się samodzielną placówką oświatową. Odtąd funkcjonowały oddzielnie Liceum Ogólnokształcące nr 39 oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Zelowie.

W lata siedemdziesiąte szkoła wkracza jako samodzielna placówka przygotowana do kolejnych wielkich zmian. Początek roku szkolnego 1969/1970 minął pod znakiem nadania szkole imienia Ludwika Waryńskiego. Pompatyczna uroczystość, będąca jednocześnie pokazem politycznym, odbyła się 28 XI 1669 r. Dla uświetnienia imprezy do liceum przybyli: sekretarz KW PZPR w Łodzi tow. E. Gajewski, I sekretarz KP PZPR w Łasku tow. B. Włodarczyk, przewodniczący Prezydium PRN w Łasku tow. J. Wachniak, I sekretarz KM PZPR w Zelowie. Krótkie okolicznościowe przemówienie wygłosił dyrektor Wiesław Musiał, a następnie kurator J. Wachniak odczytał akt nadania LO w Zelowie imienia Ludwika Waryńskiego. Sekretarz KW PZPR E. Gajewska dokonała odsłonięci pamiątkowej tablicy ku czci patrona. Szkoła otrzymała również sztandar ufundowany przez ZZPB w Zelowie. Obok uroczystości z udziałem oficjalnych przedstawicieli władzy i lokalnych szkół, w murach szkoły odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona życiu i działalności Waryńskiego. Życie wewnętrzne liceum w latach siedemdziesiątych związane było z ówcześnie panującym systemem. Uczniowie spotykali się z przedstawicielami reżimowego "Głosu Robotniczego", oficerami Armii Czerwonej, uczestniczyli w lojalnościowych czynach społecznych.

Ciekawe wydarzenie miało miejsce 14 III 1973 r., kiedy to uroczyście wręczono dowody osobiste pełnoletnim uczniom. Przedstawiciele oficjalnej władzy nie omieszkali podkreślić, iż młodzi obywatele nabywający prawo wyborcze, w obywatelskim obowiązku powinni poprzeć klasę robotniczą "dzierżącą krzepką ręką stery ojczyzny".

Następne dziesięciolecie szkoły obfitowało wzorem lat ubiegłych w uroczystości i wydarzenia wysokiej rangi, trzykrotnie zmieniali się dyrektorzy, a w jubileuszowym 30 roku funkcjonowania liceum (1987/1988), placówka przestała gruntowny remont.

Wspominany jubileusz był najdonioślejszym wydarzeniem lat osiemdziesiątych. Podczas uroczystych obchodów 30-lecia liceum otrzymało odznakę "Za zasługi dla Województwa Piotrkowskiego", udekorowano również sztandar szkoły, a absolwenci (uczestnicy I zjazdu absolwentów) ufundowali na rzecz szkoły telewizor oraz radioodbiornik, które przekazali na ręce dyrektora - Tadeusza Wlazło.

Zmiana systemu politycznego w kraju długo, bo do końca lat dziewięćdziesiątych, nie miała odzwierciedlenia w nazwie szkoły. dopiero w roku 1998, z inicjatywy Rady Rodziców i Dyrektora, a na mocy uchwały Rady Gminy, liceum przyjęło nową nazwę Obrońców Praw Człowieka.

Nowy rozdział w historii zelowskiego liceum otworzył rok 1999, kiedy to w zgodzie z literą ustawy o reformie oświaty przy Liceum Ogólnokształcącym powołano jedyne w Zelowie gimnazjum. Od tego momentu życie szkoły kształtowane jest również przez młodzież gimnazjalną, pełną energią i niewyczerpanych wręcz pomysłów. Dnia 10 grudnia 2002 - na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Rady Uczniów, Gimnazjum otrzymało imię Obrońców Praw Człowieka.

Powołanie nowej placówki oświatowej wiązało się równocześnie z likwidacją w 2000 roku Szkoły Podstawowej nr 1, do tej pory nieodłącznie związanej z losami liceum.

W XXI wiek szkoła wkroczyła już jako Zespół Szkół Ogólnokształcących. Jak przystało na nowoczesną i rozwijającą się placówkę, otwartą na potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli ciągle się modernizuje i udoskonala swoje podwoje.

Od początku istnienia liceum pomieszczenie biblioteki znajdowało się w głównym budynku szkoły. Poza szkołą w dawnych barakach mieszczących się na jej terenie była stołówka i świetlica. Później zmieniono lokalizację i przeniesiono bibliotekę oraz świetlicę do dwóch pozostałych baraków. Wówczas również powstał, jakże nowatorski na te czasy, pomysł utworzenia w budynku świetlicy tzw. Kawiarenki internetowej „Metro”. Wyposażona ona była w 13 stanowisk komputerowych połączonych stałym łączem internetowym. Sprzęt potrzebny na jej wyposażenie szkoła otrzymała w formie darowizny z Holandii. W godzinach lekcyjnych pomieszczenie pełniło funkcję świetlicy szkolnej, a w godzinach popołudniowych uczniowie mogli dodatkowo korzystać z komputerów i Internetu. Dotychczasowa lokalizacja biblioteki, świetlicy i stołówki była bardzo niekorzystna dla uczniów i pracowników szkoły. Z inicjatywy ówczesnego dyrektora szkoły Jarosława Dziurdzi  zrodził się pomysł rozbudowy szkoły. W latach 2009-2011 roku zaczęto wcielać w życie jego wizję. We współpracy z organem prowadzącym, na czele z ówczesnym Burmistrzem Sławomirem Malinowskim, postanowiono zabiegać o fundusze unijne na planowaną inwestycję. Działania te poprzedziły liczne dyskusje i wstępne projekty dotyczące tego, jaki ostateczny kształt ma mieć rozbudowa. W końcu to, co było dotychczas tylko w planach, zwłaszcza dla licznych niedowiarków, nabrało realnych kształtów. Powstał projekt architektoniczny, kosztorys, napisano i złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ.

Do dotychczasowego budynku szkoły od strony zachodniej dobudowano nowe skrzydło. Jesienią 2011 roku zostało oddane do użytku społeczności szkolnej i lokalnej. Oficjalnego otwarcia dokonał ówczesny dyrektor ZSO w Zelowie Damian Nowak oraz Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska. Przy szkole powstał nowy obiekt, w którym na parterze usytuowano: bibliotekę, świetlicę, hall, pokój śniadań z magazynkiem i kredensem, toalety. Na pierwszym piętrze znajdują się: aula, scena i magazynek, na drugim zaś: pracownia fizyczna, dwie sale lekcyjne i magazynki, trzecie piętro to: kopuła obserwatorium, taras obserwacyjny, komunikacja obserwatorium. Całość łączy klatka schodowa z windą dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła ciągle zmienia swój wygląd, ostatnie zmiany to przeprowadzona w 2016 roku renowacja terenów wokół szkoły, na którą Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska wraz z dyrektorem Marzanną Sochą pozyskały środki z WFOŚiGW w Łodzi.

Historia zawsze nas zadziwiała. Tym razem zatoczyła koło, gdyż od 2017 roku w budynku obecnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie znów pojawiła się Szkoła Podstawowa nr 1 w parze z Liceum Ogólnokształcącym. To niezwykle istotna zmiana, dlatego najważniejsze dla obecnego dyrektora i rady pedagogicznej jest wdrożenie i dostosowanie szkoły do potrzeb reformy ustroju szkolnego.