Rekrutacja LO

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego przeprowadzona jest w formie elektronicznej.

Adres strony systemu rekrutacji:

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat

Harmonogram rekrutacji elektronicznej

13 maja od godz. 8.00 – 25 czerwca 2019 r. do godz. 12.00

Elektroniczne wypełnianie formularza wniosku o przyjęcie do szkoły. Składanie wydrukowanego z systemu wniosku tylko w szkole pierwszego wyboru.

21 czerwca 2019 r. – 25 czerwca 2019 r. do godz. 12.00

Wprowadzenie potwierdzeń woli podjęcia nauki.

Uzupełnienie wniosku o oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (wniosek należy uzupełnić tylko w szkole pierwszego wyboru)

16 lipca 2019 r. godz. 12.00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

25 lipca 2018 r. godz. 12.00

Publikacja list przyjętych

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020

 • Kandydat może dokonać wyboru maksymalnie 3 szkół ponadgimnazjalnych z określeniem kolejności oddziałów w tych szkołach od najbardziej do najmniej preferowanych
 • Oferta szkół jest zamieszczona w systemie
 • Kandydat wypełnia wniosek znajdujący się w systemie, drukuje oraz składa tylko w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru
 • Wniosek musi być podpisany przez rodziców i kandydata

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

 • 26-30 lipca 2019 r. -składanie wniosków
 • 31lipca- 2 sierpnia 2019 r. - przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych
 • 14 sierpnia 2019 r. - podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 21-29 sierpnia 2019 r. - potwierdzanie woli przyjęcia do szkoły
 • 30 sierpnia 2019 r. - podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych

 

AKTY PRAWNE

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60, 949, 2203).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na lata 2017/18 – 2019/20.
 • Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty Nr 41/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów przez absolwentów szkół podstawowych i absolwentów dotychczasowych gimnazjów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia), na semestr I klas szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych na rok szkolny 2019/20, w województwie łódzkim..