ERASMUS+ w ZSO w ZELOWIE

Nowy program UE Erasmus+ to kolejna faza największego europejskiego programu realizowanego w latach 2014-2020, który jest kontynuacją poprzednich edycji SOCRATES/ERASMUS i LLP/ERASMUS.
Nowy program zastąpił poza programem „Uczenie się przez całe życie/Erasmus" (LLP/Erasmus)także inne programy edukacyjne, takie jak: Leonardo da Vinci, Comenius, program „Młodzież w działaniu" oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus).

Projekt: ELASTIC – Innovation through the textile industry in the past, present and future.

Numer projektu: 2017-1-DE03-KA219-035507_4

1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zelowie w okresie od 1 września 2017 do 31sierpnia 2019 roku
2. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej przyznanych szkole w kwocie 16 000 euro.
3. Projekt przewiduje wyjazdy uczniów i nauczycieli do szkół partnerskich, tj.:
• Neuenhaus- Niemcy
• Almelo- Holandia
• Valasske Klobouky- Czechy
• Zelów- Polska
4. Planowane terminy wizyt partnerskich:
• listopad 2017 - Niemcy
• czerwiec 2018 - Polska
• październik/listopad 2018 - Czechy
• maj/czerwiec 2019 - Holandia
5. Językiem roboczym projektu jest angielski.
6. Projekt skierowany jest do uczniów klas I i II Liceum Ogólnokształcącego.

Tematyka projektu

Projekt skupia się na poszukiwaniu, przetwarzaniu materiałów związanych z historią i teraźniejszością przemysłu włókienniczego. Realizacji projektu towarzyszyć będą spotkania robocze, polegające na bieżącej pracy w szkole, ale i na spotkaniach wyjazdowych uczestników projektu do wszystkich czterech miast. W celu zebrania informacji, zgromadzeniu dokumentacji fotograficznej, odbędą się wycieczki do muzeów, zakładów przemysłu włókienniczego, przeprowadzone zostaną liczne wywiady, spotkania. Zebrane materiały opracowywane będą za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych. W efekcie wspólnej pracy uczniowie pogłębią swoją wiedzę, umiejętności komputerowe i językowe, gdyż całość projektu tworzona jest w języku angielskim. Młodzież nabędzie umiejętności właściwej organizacji pracy, współpracy oraz prezentacji rezultatów swojej pracy. Finalnym produktem będzie opracowanie w języku angielskim aplikacji będącej wirtualną wycieczką po miejscach związanych z historią przemysłu włókienniczego we wszystkich miastach, w których realizowany jest projekt tj. w Zelowie, Neuenhaus, Almelo i Valasske Klobouky. Aplikacja ta z pewnością będzie innowacją oraz nieocenionym zbiorem informacji o przeszłości i teraźniejszości czterech miast, z czterech państw Unii Europejskiej.

Cele projektu
1. Zwiększenie motywacji i kompetencji w zakresie integracji z własnym regionem.
2. Zwiększenie właściwego wykorzystania nowoczesnych technologii w uczeniu się i nauczaniu.Stosowane w szerszym zakresie programów i narzędzi technologii IT.
3. Zwiększenia umiejętności społecznych, międzykulturowych i językowych, w tym w wymiarze europejskim.
a. Komunikowanie się uczniów i nauczycieli na różne sposoby.
b. Lepsze poznanie krajów partnerskich i Europy.
c. Porównywanie walorów środowisk lokalnych w Europie.

Działania projektowe
1. Spotkania młodzieży ze szkół partnerskich (wymiana doświadczeń, integracja kulturowa, doskonalenie znajomości języka angielskiego i umiejętności informatycznych oraz wiedzy historycznej).
2. Opracowanie produktów końcowych projektu i zaprezentowanie ich społeczności lokalnej (uczniowie nieuczestniczący w projekcie, nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice, lokalne władze, partnerzy zagraniczni itp.)