Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie z siedzibą przy ul. Kilińskiego 40, 97-425 Zelów, (nr tel.: 44 634 11 70, 535 166 646 adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).
 2. W ZSO w Zelowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 44 634 11 70, 535 166 646 lub adresem e mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 3. ZSO w Zelowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie do celu, w jakim zostały nam przekazane. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących realizacji obowiązku szkolnego uczniów, prawa oświatowego, prawa zamówień publicznych, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Nasi pracownicy są przez nas zobowiązani do zachowania poufności oraz do ochrony przekazywanych danych osobowych.
 7. W związku z przetwarzaniem przez ZSO w Zelowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor ZSO w Zelowie;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ZSO w Zelowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,  przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie