MIĘDZYSZKOLNY KONKURS "PYTANIE DO ASTRONAUTY NA MIĘDZYNARODOWEJ STACJI KOSMICZNEJ"

 1. Organizatorem konkursu są trzy szkoły: Gimnazjum Publiczne w Buczku, Zespół   Szkół Ogólnokształcących w Zelowie i  I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza  Kościuszki w Łasku wspólnie z Sekcją Łączności Towarzystwa Sportu i Rekreacji   "Jupiter" przy Elektrowni Bełchatów
 2. Wszelkie dodatkowe pytania w sprawie konkursu można uzyskać pod    nr tel.  43 677 40 24, osoba do kontaktu: Małgorzata Lipińska
 3. Celem konkursu jest wybranie 15 pytań, które uczniowie będą zadawali astronautom znajdującym się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS podczas łączności wiosną 2018 r. (termin wyznaczy NASA).

            Cele szczegółowe:

                        * upowszechnienie wiedzy o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS,

                        * zachęcenie młodzieży do zdobywania wiedzy dotyczącej Międzynarodowej  Stacji Kosmicznej ISS,

                        * rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim,

                        *zachęcenie młodzieży i dorosłych technikami łączności radiowej (krótkofalarstwem),

                        *zdobywanie wiedzy w zakresie wpływy technologii kosmicznych na życie codzienne.

II Adresaci konkursu i warunki uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów wyżej wymienionych szkół oraz uczących się dzieci członków Sekcji Łączności Towarzystwa Sportu i Rekreacji "Jupiter" przy    Elektrowni Bełchatów.
 2. Każdy uczestnik konkursu może zaproponować jedno pytanie do astronauty związane z pobytem astronauty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS
 3. Należy unikać pytań zadanych podczas ostatnich kontaktów ARISS (dostępne w Internecie).
 4. Zaleca się, aby pytania były możliwie krótkie i nie wymagały zbyt długich odpowiedzi ze strony astronauty.
 5. Kryteria oceniania:

  * poprawność merytoryczna, w szczególności pod względem powtórzeń pytań w innych łącznościach ARISS

  * poprawność stylistyczna i językowa

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie proponowanego pytania w języku angielskim pocztą elektroniczną, wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

                        IMIĘ I NAZWISKO:.................................................................................

                        ADRES E-MAIL:..................................................................................

                        TELEFON KONTAKTOWY:.................................................................

                        KLASA:............................................................................................

                        NAZWA  SZKOŁY:...........................................................................

                        PROPONOWANE PYTANIE DO ASTRONAUTY:.........................

                        ............................................................................................................

                        ............................................................................................................

                        ............................................................................................................

                        W temacie listu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza, np " Anna Nowak, Gimnazjum Publiczne w Buczku" i wysłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. Konkurs trwa od 04.10.2017 r. do 24.10.2017r . Po tym terminie zgłoszenia nie zostaną przyjęte.
 2. Dostarczenie propozycji pytania konkursowego równoznaczne jest z akceptacją warunków konkursu oraz wyrażeniem zgody na oświadczenie następującej treści:

            " Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkurs  moich danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu dla młodzieży    szkolnej. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawianie. W odpowiedzi na regulamin konkurs, udzielam zgody na nieodpłatne publikowanie mojej propozycji pytania do astronauty w mediach  społecznościowych w ramach Kontaktu ARISS.

III Ocenianie/ Wybór pytań konkursowych i komisja konkursowa

 1. Propozycje pytań do astronauty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatora konkursu. W skład komisji wejdą m. in. pracownicy Gimnazjum Publicznego w Buczku, Zespołu Szkół             Ogólnokształcących w Zelowie i I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza     Kościuszki w Łasku wspólnie z  wybranymi członkami Sekcji Łączności Towarzystwa Sportu i Rekreacji "Jupiter" oraz Mentor ARISS Europe.

            Wybrane propozycje pytań zostaną umieszczone na stronie internetowej   Gimnazjum Publicznego w Buczku oraz innych stronach organizatorów.

 1. Komisja konkursowa kontroluje prawidłowość przebiegu konkursu oraz dokona oceny propozycji pytań z regulaminem konkursu.        

IV Rozstrzygnięcie konkursu i nagroda

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 17.11.2017 r.
 2. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani okolicznościowymi dyplomami i upominkami, które zostaną wręczone w dniu przeprowadzania łączności.

V Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania pytań przygotowanych w ramach konkursu w celach opisanych w ninejszym regulaminie bez uiszczania   honorarium za prawa autorskie, a także możliwość wnoszenia korekt       merytorycznych.
 2. Formy ogłoszenia konkursu - zamieszczenie informacji i regulaminu konkursu na stronach internetowych wydarzenia „ARISS – Buczek - Zelów - Łask”, Gimnazjum          Publicznego w Buczku, Zespołu  Szkół Ogólnokształcących w Zelowie i I Liceum     Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łasku, a także zamieszczenie informacji na plakatach lub przekazanie informacji w szkołach za pośrednictwem  nauczycieli.

            Wszelkie przedruki lub kopiowanie treści wymaga zgody Organizatora.