Egzamin ósmoklasisty

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 Podstawa prawna

 1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe
  (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
  (Dz.U. z 2017 r. poz. 356)

Informacje ogólne o egzaminie ósmoklasisty;

 1. Egzamin ósmoklasisty, który Po raz Pierwszy zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019, będzie sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
 2. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej przez trzy kolejne dni.
 3. Uczeń w klasie ósmej przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów: z języka polskiego (120 minut), z matematyki (100 minut), z języka obcego nowożytnego (90 minut).
 4. Egzamin jest obowiązkowy.
 5. Egzamin nie ma progu zdawalności.
 6. Od 2022 roku ósmoklasista będzie zobowiązany do przystąpienia do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych: z języka polskiego, z matematyki, z języka obcego nowożytnego, jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.